รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์

  • มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ตรงต่อ เวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎของสังคม
  • สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีจิตสาธารณะ
  • เคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนกรอบระเบียบทางสังคม
  • มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
  • มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างเป็นระบบและเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รู้จักคิดวิเคราะห์ วิพากษ์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการคิดเชิงผู้ประกอบการ
  • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาใน สาขาวิชาที่เรียนเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  • สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  • มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เหมาะสมกับความต้องการ
  • ปฏิบัติตนเป็นบุคคลที่มีค่าในสังคมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยและในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

อัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

มีทักษะด้านภาษา อุตสาหะสู้งาน บูรณาการความรู้ เป็นผู้ประกอบการอย่างมีคุณธรรม

คำอธิบายอัตลักษณ์

มีทักษะด้านภาษา หมายถึง มีความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภายใต้ความคิดวิจารณญาณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อุตสาหะสู้งาน หมายถึง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในทุกสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ ความอุตสาหะสู้งานเป็นคุณลักษณะที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ทั้งในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ตาม

บูรณาการความรู้ หมายถึง การเชื่อมโยงความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามที่เรียนมา สามารถนำความรู้ ทักษะและ เจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง

เป็นผู้ประกอบการอย่างมีคุณธรรม หมายถึง ความสามารถทุกด้านที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีการบูรณาการร่วมกับคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาม จึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ เป็นศึกษิต แห่งคณะศิลปศาสตร์

เอกลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์

พัฒนาคน พัฒนางานบนพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ

คำอธิบายเอกลักษณ์

คณะศิลปศาสตร์ มีคุณลักษณะเฉพาะในการพัฒนาคน หมายถึงนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรและโดยรวมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนางานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหรือบริบทของความเป็นผู้ประกอบการ


  
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.