รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สังคมในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิทยาการต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าไปอย่าง ไม่หยุดยั้ง ดังนั้น ทุกคนจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา ไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลที่มีความรู้หรือสามารถจำข้อมูลความรู้ได้เท่านั้น ควรมีนิสัยใฝ่หาความรู้ รักที่จะเพิ่มพูนความรู้ ฝึกทักษะและเจตคติของตน รักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักปรับตนไปตามกระแสต่าง ๆ ในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การที่เราจะพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้นั้น ต้องฝึกฝนทักษะการอ่าน การสังเกต การบันทึก การฟัง การนำเสนอ การถาม การตั้งสมมติฐานและการตั้งคำถาม การค้นหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้และนำไปดำเนินชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุขต่อไป

 
อาจารย์พรนิภา จันทร์น้อย
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

แลกแปลี่ยนกิจกรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hachinohe
แลกเปลี่ยนความ้วัฒนธรรมญี่ปุ่นระหว่างนักศึกษา
มอบทุนการศึกษาจากหอการค้ากรุงเทพ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น
Work Shop โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

 
Genre Analysis of Business Letter
ภูฏาน-ไทย มิตรภาพแห่งความสุขไร้พรมแดน
Moral Society
การสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)
 


Ec(2_9)
สรุปไวยากรณือังกฤษ
Course Syllabue 202311
เพลงประจำภาควิชา
แนวปฏิบัติการทำวิจัย
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.