รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | คณาจารย์


ชื่อ: อาจารย์พรนิภา จันทร์น้อย
  Pornnipa Jannoi
ตำแหน่ง: คณบดีคณะศิลปศาสตร์
วุฒิการศึกษา: * ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
* ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาอาชีวศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาวิชาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (การเงินการบัญชี)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อ: อาจารย์พิชญ์สกุล พรหมรังษี
  Pichsakul Promrungsee
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิชาการ
วุฒิการศึกษา:

* ปริญญาโท (กำลังศึกษา) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
* บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 10 สช.ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
* ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.